The Audacious Uncle

ཨ་ཞང་ཧམ་ཆེན།

The Audacious Uncle

 

Abstract

A family consisting of a destitute mother and her son who lacked even basic necessities and as for relatives, there was just one maternal uncle. One day, after a long illness, the mother passed away. Subsequently, the boy, having undergone many difficulties trying to make ends meet, went to his uncle’s place to borrow a small amount of money.

Vocabulary (མིང་ཚིག)

 

ཨ་ཞང་། maternal uncle
ཧམ་ཆེན། Audacious
འདས་གྲོངས་སུ་སོང་། Passed away
དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་བྱུང་། Undergone/faced many difficulties
ལྷམ་ཆ་གཅིག A pair of shoes
ལམ་སང་། Immediatly
གོམ་པ་བརྒྱབ། Took steps 
“ད་མ་རྒྱུགས།” “Stop runing now”
འོག་ཏུ་མནན།  Buried underneath

 

Download the translation

View source text

A family consisting of a destitute mother and her son who lacked even basic necessities and as for relatives, there was just one maternal uncle. One day, after a long illness, the mother passed away. Subsequently, the boy, having undergone many difficulties trying to make ends meet, went to his uncle’s place to borrow a small amount of money. Not only did his uncle refuse to lend the boy money, instead, the uncle asked whether or not his mother had uttered any final words on her deathbed concerning any concealed silver and gold. It was clear that having questioned the boy in this way, the uncle had the intention of taking advantage of the situation. Having endured such an upsetting encounter, the boy was saddened. Whilst on his way back home, he came upon a stone lion. The stone lion asked, “What is the reason for such sadness?” In answer to that question the boy recounted his story in detail. The stone lion then bestowed a pair of shoes upon him saying, “After putting these on, you shouldn’t take more than one step”. Then he returned home and wore the shoes and took one step. Thereafter, all the soil within that one step turned into gold. Consequently, with that gold he bought horses, cattle, sheep and fields, household goods including male and female servants. When the uncle heard about the boy suddenly becoming rich, he immediately  ran before the boy and humbly enquired where he had received all that wealth from. In response, the boy honestly narrated the previous events. “Please lend me these shoes once!” requested the uncle to the boy whilst bent down on one knee. Out of compassion for his uncle whilst handing him the shoes, he said, “Respected uncle, I was told that one shouldn’t take more than one step in these shoes”. Thus, he spoke. However, the uncle mumbled, “Yes, yes I know, I know”, saying that as he took step after step, each footprint filled with gold and as a result of that the uncle became overjoyed and quickened his pace. The boy said, “Uncle, stop running now!”, but however much he requested, his uncle continued to blabber “Yes, yes, I’ve understood, I’ve understood” while continuing to run, and as a result, suddenly a big golden mountain formed burying his uncle underneath. Then the boy called upon all the village neighbours to dig into the golden mountain and when they found him although he was on the verge of death he was still blabbering loudly, “My gold, my gold!” and he died while saying those words. The people buried his corpse under the golden mountain. The next day the golden mountain had become a mountain of red earth.

Moral of the story:

Whether your head is crushed by either a statue made of gold or silver,

The outcome – devoid of the aspect of blessing – is the same.

Whether you are ridiculed by either a friend or a foe,

The outcome – devoid of any pride nor shame – is the same.

༄༅། །ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ལ་མ་བུ་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། མ་བུ་གཉིས་འཚོ་བའི་འཁོས་འབྱོར་ཧ་ཅང་དབུལ་ཞིང་གཉེན་ཚན་ཡང་ཨ་ཞང་གཅིག་རང་ལས་མེད། ཉིན་ཞིག ཨ་མ་ལགས་དེ་ཡུན་རིང་བསྙུངས་ཏེ་འདས་གྲོངས་སུ་སོང་བས་བུ་དེ་འཚོ་བའི་ཐད་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེ་ཨ་ཞང་སར་དངུལ་ཕྲན་བུ་གཡར་དུ་ཕྱིན་པ་རེད། ཨ་ཞང་གིས་དངུལ་གཡར་རྒྱུ་ལྟ་ཅི་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཨ་མ་ལགས་གྲོངས་ཁར་གསེར་དངུལ་འདྲ་སྦས་ཡོད་པའི་ཁ་ཆེམས་བཞག་ཡོད་མེད་སྐོར་སྐད་ཆ་དྲིས་ནས་ཚུར་ཟ་སེམས་བྱས། ཧ་ལས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་མཐོང་བས་བུ་དེ་སེམས་པ་སྐྱོ་བཞིན་ལོག་འགྲོ་སྐབས་ལམ་བར་དུ་རྡོ་ཡི་སེང་གེ་ཞིག་དང་ཐུག་པ་རེད། སེང་གེ་དེས་ “ཁྱོད་སེམས་སྡུག་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་བྱེད་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ་” ཞེས་དྲིས་པར། བུ་དེས་སྔར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་བཤད། རྡོ་སེང་དེས། ཁོ་ལ་ལྷམ་ཅ་གཅིག་གནང་སྟེ། “ལྷམ་འདི་གྱོན་ནས་གོམ་པ་གཅིག་ལས་ལྷག་འགྲོ་མི་རུང་།” ཞེས་གསུངས།

 དེ་ནས་ཁོ་ནང་དུ་ལོག་ནས་ལྷམ་གྱོན་ནས་གོམ་པ་གཅིག་ཕྱིན་པས། གོམ་པ་གང་གི་ས་ཐམས་ཅད་གསེར་དུ་གྱུར་པས། ཁོས་གསེར་དེས་རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་དང་། ས་ཞིང་། ནང་ཆས། གཡོག་ཕོ་མོ་བཅས་ཉོས་པ་རེད། བུ་དེ་གློ་བུར་དུ་ཕྱུག་པོར་གྱུར་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཨ་ཞང་གིས་གོ་བས། ལམ་སང་བུའི་མདུན་དུ་བརྒྱུགས་ནས་ཞུ་བ་འཐེན་བཞིན་དཔལ་འབྱོར་དེ་དག་གང་ནས་བྱུང་མིན་དྲིས་པར། བུ་དེས། སྔར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་དྲང་པོར་ཞུས།

 ཨ་ཞང་དེས་ཚ་བོ་ལ་ “ལྷམ་དེ་ཐེངས་གཅིག་གཡར་རོགས་གནང་།” ཞེས་པུས་མོ་གཉིས་ས་ལ་བཙུགས་ནས་ཞུ་བ་འཐེན་པ་རེད། བུ་དེས་ཨ་ཞང་ལ་སྙིང་རྗེ་ནས་ལྷམ་དེ་གཡོར་བཞིན་ “ཨ་ཞང་ལགས་ལྷམ་འདི་གྱོན་ནས་གོམ་པ་གཅིག་ལྷག་འགྲོ་མི་ཉན་གསུང་གི་འདུག” ཅེས་ཞུས་ཀྱང་། ཨ་ཞང་གིས་ཁ་ནས། “ ཡ། ཡ།  ཤེས་སོང་། ཤེས་སོང་། ” ཟེར་བཞིན་གོམ་པ་མང་པོ་བརྒྱབ་པ་ན། གོམ་པ་བརྒྱབ་ཤུལ་ཚང་མ་གསེར་གྱིས་གང་བ་ཨ་ཞང་དགའ་ཐག་ཆོད་ནས་གོམ་པ་མགྱོགས་སུ་བཏང་། བུ་དེས་ “ཨ་ཞང་། ད་མ་རྒྱུགས་” ཞེས་ཅི་ཙམ་ཞུས་ཀྱང་ཨ་ཞང་ཁ་ནས། “ཡ། ཡ། ཤེས་སོང་། ཤེས་སོང་། ” ཟེར་བཞིན་བརྒྱུགས་བརྒྱུགས་པས་གློ་བུར་དུ་གསེར་རི་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཏེ་ཨ་ཞང་དེའི་འོག་ཏུ་མནན། དེ་ནས་བུ་དེས་གྲོང་པ་ཁྱིམ་མཚེས་ཚང་མ་སྐད་བཏང་སྟེ་གསེར་རི་དེ་བྲུས་ནས་བལྟས་པའི་ཚེ། ཨ་ཞང་དེ་ཤི་ལ་ཁད་དུ་ཡོད་ཀྱང་། ད་དུང་ཁ་ནས། “ངའི་གསེར། ངའི་གསེར། ” ཞེས་ལབ་རྡོལ་བྱེད་བཞིན་གྲོངས།  མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོ་པའི་ཕུང་པོ་གསེར་རི་དེའི་འོག་ཏུ་སྦས་པ་རེད། ཕྱི་ཉིན་གསེར་རི་དེ་ས་དམར་གྱི་འདམ་རི་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག 

གཏམ་དཔེ།

མགོ་གསེར་སྐུས་བཅག་དང་དངུལ་སྐུས་བཅག །

ཁམས་བྱིིན་རླབས་མེད་པ་འདྲ་འདྲ། །

དམའ་ཉེ་ཡས་ཕབ་དང་དགྲ་ཡས་ཕབ། །

ཁྲེལ་དྲེག་པ་མེད་པ་འདྲ་འདྲ།

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Submit your own translation

Related posts

The Audacious Uncle

The Audacious Uncle

A family consisting of a destitute mother and her son who lacked even basic necessities and as for relatives, there was just one maternal uncle

read more
Selling Pork

Selling Pork

Once day, after secretly killing the fattest pig belonging to King of Naydong, Nichö Zangpo came

read more
Sunday Pondering

Sunday Pondering

Yesterday, my teacher Wangmo and I went for a walk beside the bridge to the right of the school.

read more
The Cat Master

The Cat Master

After having fooled some pigeons, the deceitful cat ate them. Since pigeons no longer ventured around him,

read more
Tibet’s Hero

Tibet’s Hero

Tibet is a land of heroes and heroines. This story depicts the unwavering martyrdom of a true

read more

Selling Pork

ཕག་ཤ་འཚོང་བ།

Porky Business

Abstract

The King replied, “Well then, bring me the meat broth!” Nichö Zangpo replied, “We have already drunk the meat broth according to the King’s instructions.” The King had no option but to eat that pig’s cooked hide.

.

ཕག་ཤ་འཚོང་བ། (བོད་ཡིག)

by ལྷག་པ་བདེ་སྐྱིད།

Vocabulary (མིང་ཚིག)

 

སྣེ་གདོང་།

Naydong, a place in Southern Tibet

ནད་ཕོག to be struck down by illness eg. swine flu
ཁུ་བ།  broth
སྟི་ག tiny pieces
ཕག་ཀོ pig’s hide
ལྔུར་བ། to become soft
བཞུར། to melt
མི་ཟ་ཀ་མེད་བྱུང་། no option but to eat
རྒྱུག་རྡུང་། corporal punishment

 

Download the translation

View source text

Once day, after secretly killing the fattest pig belonging to King of Naydong, Nichö Zangpo came before the king and asked, “Your Majesty, the fattest of all your pigs was struck down with an illness and has died. Now, where should I throw the corpse?” The king answered, “After shaving the hair cleanly, go and sell the meat at the market. You should present the proceeds without taking a cut.”  Then, in accordance with the instructions of the king, Nichö Zangpo took the load of pork to the market. “Any buyers for pork from a pig struck down by illness?” Although he spent all day shouting, he was unable to sell even one tiny piece of meat.

 Then, Nichö Zangpo brought the pork back and explained in detail to the king how there were no buyers and so the King said, “now it is ok If you cook the meat and eat it.” Nichö Zangpo asked, “Your Majesty, will you partake of the meat or the broth?” The King replied, “I am the King, so of course I will eat the meat. Since you are all servants, unworthy other than to drink the meat broth, why do you even need to ask?” thus he reprimanded him.

 Then, Nichö Zangpo chopped the meat and bones up into tiny pieces and, since he cooked it for a very long time, having fallen away from the bones, the meat became soft and mushy, and nothing but the bones and hide could be retrieved. Nichö Zangpo and the servants drank the flavoursome and nutritious meat broth and offered the pig’s hide and bones to the king, “Your Majesty, “except for the pig’s hide and bones, all the meat has liquified and melted into meat broth. Please partake of this cooked hide.”He said.

The King replied, “Well then, bring me the meat broth!” Nichö Zangpo replied, “We have already drunk the meat broth according to the King’s instructions.” The King had no option but to eat that pig’s cooked hide.

 The next time they were eating pork, the King first said to Nichö Zangpo, “This time, I’ll drink the meat broth! You all can eat the meat.” Then, Nichö Zangpo took the boiled meat out as soon as it was cooked, divided it up for everybody and it was eaten. The meat broth, which was devoid of any meaty flavour, was offered to the King.

Proverb: From time spent with the excellent come tea and alcohol;

                    From time spent with the evil comes corporal punishment!

 

 

ཉིན་ཞིག་ལ།  ཉི་ཆོས་བཟང་པོས་སྣེ་གདོང་རྒྱལ་པོའི་ཕག་པ་རྒྱགས་ཤོས་དེ་ལྐོག་ཏུ་བསད་རྗེས།  རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་སོང་ནས།  “རྒྱལ་པོ་ལགས།  ཁྱེད་ཚང་གི་ཕག་པ་རྒྱགས་ཤོས་དེར་ནད་ཕོག་སྟེ་ཤི་འདུག  ད་རོ་གང་དུ་གཡུག་དགོས་”ཞེས་ཞུས་པར།  རྒྱལ་པོས་ “སྤུ་གཙང་མ་བཞར་ནས་ཤ་ཁྲོམ་ལ་འཚོང་དུ་སོང་། རིན་པ་ཆད་ལུས་མེད་པར་རྩིས་འབུལ་ཞུ་དགོས།”ཞེས་བཤད།  དེ་ནས་ཉི་ཆོས་བཟང་པོས་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་བཞིན་ཕག་ཤ་ཁུར་ནས་ཁྲོམ་ལ་སོང་སྟེ།   “ཕག་ནད་ཕོག་པའི་ཕག་ཤ་ཉོ་མཁན་ཨེ་ཡོད།” ཞེས་འབོད་བཞིན་ཉིན་གང་ལ་བསྡད་ཀྱང་།  ཤ་སྟི་ག་གཅིག་ཀྱང་བཙོང་མ་ཐུབ་པ་རེད།

དེ་ནས་ཉི་ཆོས་བཟང་པོས་ཕག་ཤ་ཁུར་ཡོང་ནས་ཉོ་མཁན་མེད་ལུགས་རྒྱལ་པོར་ཞིབ་ཕྲ་ཞུས་པས།  རྒྱལ་པོས་ “ད་ཤ་བཙོས་ཏེ་ཟོས་ན་འགྲིག” ཅེས་ཟེར་བར།  ཉི་ཆོས་བཟང་པོས།  “རྒྱལ་པོ་ལགས།  ཁྱེད་ཀྱིས་ཤ་བཞེས་སམ།  ཡང་ན་ཁུ་བ་བཞེས་”ཞེས་ཞུས་པ་དང་།  རྒྱལ་པོས་“ང་ནི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་པས་ཤ་བཟའ་བ་ཡིན།  ཁྱོད་ཚོ་འཁོར་གཡོག་རྣམས་ཀྱིས་ཤ་ཁུ་འཐུང་བ་ལས་འོས་མེད་པས།  ད་དུང་འདྲི་དགོས་དོན་ཅི་ཡོད་” ཅེས་གཤེ་གཤེ་བཏང་།

དེ་ནས་ཉི་ཆོས་བཟང་པོས་ཤ་དང་རུས་པ་ཞིབ་མོར་གཏུབས་ཏེ་ཡུན་རིང་བཙོས་པས།  ཤ་ལྡུར་ཞིང་ནུར་ནས་ཀོ་བ་དང་རུས་པ་ཙམ་ལས་ལེན་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར།  ཉི་ཆོས་བཟང་པོ་དང་གཡོག་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རོ་བཅུད་ལྡན་པའི་ཤ་ཁུ་འཐུང་བ་དང་།  རྒྱལ་པོར་ཕག་ཀོ་དང་རུས་པ་ཕུལ་ནས།  “རྒྱལ་པོ་ལགས།  ཕག་ཀོ་དང་རུས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་ཤ་ཚང་མ་ནུར་ནས་ཤ་ཁུའི་ནང་དུ་བཞུར་འདུག བཙོས་མ་འདི་བཞེས་རོགས་གནང་།”ཞེས་ཞུས་པས།  རྒྱལ་པོས་“འོ་ན་ཤ་ཁུ་ཁྱེར་ཤོག” ཅེས་ཟེར་བར།  ཉི་ཆོས་བཟང་པོས་ “ཤ་ཁུ་ང་ཚོས་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་བཞིན་བཏུང་ནས་ཚར་སོང་། ” ཞེས་ཞུས་པས།  རྒྱལ་པོ་ཅི་བྱ་མེད་པར་གྱུར་ནས་ཕག་ཀོ་བཙོས་མ་དེ་མི་ཟ་ཀ་མེད་བྱུང་།

ཐེངས་རྗེས་མར།  ཕག་ཤ་ཟ་སྐབས།  རྒྱལ་པོས་ཐོག་མ་ནས་ཉི་ཆོས་བཟང་པོར་“དེ་རེས་ངས་ཤ་ཁུ་འཐུང་ཆོག   ཁྱེད་ཚོས་ཤ་ཟོ་ཞིག” ཅེས་བཤད།  དེ་ནས་ཉི་ཆོས་བཟང་པོས་ཤ་ཚོས་མ་ཐག་ཏུ་ཡར་བཏོན་ནས་ཚང་མར་བགོས་ཏེ་ཟོས་པ་དང་།   རྒྱལ་པོར་ཤའི་བྲོ་བ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་ཤ་ཁུ་དེ་ཕུལ་བ་རེད།

གཏམ་དཔེ།

          བཟང་པོའི་ཞོར་ལ་ཇ་ཆང་དང་།

           ངན་པའི་ཞོར་ལ་རྒྱུག་རྡུང་། །

Loplao's Student Translation Group One

Loplao's Student Translation Group One

Translators

This is translated by Loplao’s first group of translation students.

 

Your Title Goes Here
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Submit your own translation

Related posts

The Audacious Uncle

The Audacious Uncle

A family consisting of a destitute mother and her son who lacked even basic necessities and as for relatives, there was just one maternal uncle

read more
Selling Pork

Selling Pork

Once day, after secretly killing the fattest pig belonging to King of Naydong, Nichö Zangpo came

read more
Sunday Pondering

Sunday Pondering

Yesterday, my teacher Wangmo and I went for a walk beside the bridge to the right of the school.

read more
The Cat Master

The Cat Master

After having fooled some pigeons, the deceitful cat ate them. Since pigeons no longer ventured around him,

read more
Tibet’s Hero

Tibet’s Hero

Tibet is a land of heroes and heroines. This story depicts the unwavering martyrdom of a true

read more

Sunday Pondering

གཟ་ཉི་མའི་བསམ་གཞིག

A Sunday Pondering

 

Abstract

At that time, Gen Wangmo asked an Indian acquaintance for information. The extremely joyous Indian excitedly replied, “Not only have we Indians successfully send a satellite to the moon, but we’re also the first to announce to the world the news of the existence of water on the Moon. Just look! If we’re not joyful at this news, what can we be joyful about?” And he showed us the news being broadcast on television.

གཟའ་ཉི་མའི་བསམ་གཞིག

by ལྷག་པ་བདེ་སྐྱིད།

Vocabulary (མིང་ཚིག)

 

ལྒང་བུ།

balloon      

ལ་ཁའི་ཉི་མ།

setting sun
རླངས་འཁོར་གྱི་འགྲུལ་སྐྱོད། traffic
འཇམ་ཐིང་ངེ་། tranquil 
ཀི་ལྡིར་བྱེད། shrill shouting

ཚིམས་པ།

to satisfy

གནས་ཚུལ། information
སྲུང་སྐར། satellite
གཟའ་སྐར། planet 

 

Download the translation

View source text

Yesterday, my teacher Wangmo and I went for a walk beside the bridge to the right of the school. Resembling a golden-coloured balloon, the setting sun was about to disappear behind the shoulder of the western mountain. The fact that the entire environment breathed a tranquillity akin to that of nomadic grasslands was due to it being a Sunday, a holiday, as well as the traffic being extremely light.

  Inside the tea house located to the right of the school there were many Indians, young and old who were engaged in welcome applause and shrill exclamations whilst watching television. It was highly likely that a tremendously satisfying event had occurred.

 At that time, Gen Wangmo asked an Indian acquaintance for information. The extremely joyous Indian excitedly replied, “Not only have we Indians successfully send a satellite to the moon, but we’re also the first to announce to the world the news of the existence of water on the Moon. Just look! If we’re not joyful at this news, what can we be joyful about?” And he showed us the news being broadcast on television.

However, Gen Wangmo’s face did not express the same joyfulness as those Indians When I immediately asked her why, Gen Wangmo said, “The fact that we are able to travel to other planets in dependence upon human intelligence makes me happy. Moreover, it is our hosts, the Indians who have achieved this. However, the astronauts are not Tibetan. One day, if there comes a time where we are also able to send a satellite to other planets like that, I will probably be jumping for joy.”

 When I returned to my bedroom, I reflected on Gen Wangmo’s words. We ourselves do not even possess a piece of land the size of a palm of the hand whilst also having to live on land belonging to others. I also realised that from the point of view of modern scientific development, we were underdeveloped.

If I wanted to see a truly smiling expression on Gen Wangmo’s face, I knew I needed to achieve outstanding results through studying the traditional and modern subjects comprehensively.

ཁ་སང་ང་དང་དགེ་རྒན་དབང་མོ་གཉིས་སློབ་གྲྭའི་གཡས་ཟུར་གྱི་ཟམ་པའི་ཁར་འཆམ་འཆམ་དུ་བསྐྱོད།   ལ་ཁའི་ཉི་མ་ནི་གསེར་མདོག་གི་ལྒང་བུ་ཞིག་དང་འདྲ་བར་ནུབ་རིའི་ཕྲག་ཏུ་ཡིབ་ལ་ཉེ།   ཁོར་ཡུག་ཡོངས་སུ་འབྲོག་པའི་རྩྭ་ཐང་བཞིན་འཇམ་ཐིང་ངེར་ཡོད་པ་དེ་ནི།   གཟའ་ཉི་མ་གུང་གསེང་ཡིན་པ་དང་།   རླངས་འཁོར་གྱི་འགྲུལ་སྐྱོད་ཧ་ཅང་ཉུང་བས་རེད། 

 སློབ་གྲྭའི་གཡས་ཟུར་གྱི་ཇ་ཁང་ནང་།   རྒྱ་གར་བ་རྒན་གཞོན་མང་པོ་ཞིག་གིས་བརྙན་འཕྲིན་ལ་ལྟ་བཞིན་དགའ་བསུའི་ཐལ་མོ་རྡེབ་པ་དང་།   ཀི་ལྡིར་བྱེད་པ།   གནམ་ལ་མཆོངས་པ་སོགས་ལ་བལྟས་ན།   ཁོང་ཚོར་ཧ་ཅང་ཡིད་ཚིམས་པའི་དོན་དག་ཅིག་བྱུང་ཡོད་ཤས་ཆེ།  

སྐབས་དེར།   རྒན་དབང་མོས་ངོ་ཤེས་རྒྱ་གར་བ་ཞིག་ལ་གནས་ཚུལ་དྲིས།   རྒྱ་གར་བ་དེས་ཤིན་ཏུ་སྤྲོ་བའི་ཉམས་དང་བཅས།   “ང་ཚོ་རྒྱ་གར་གྱིས་ཟླ་བའི་ཐོག་ལ་མིས་བཟོས་སྲུང་སྐར་ཞིག་བཏང་བ་དེ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་མ་ཟད།   ཟླ་བའི་གོ་ལའི་སྟེང་ཆུ་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་ཐོག་མ་དེའང་།  འཛམ་གླིང་ལ་བསྒྲགས་པ་རེད།   ཁྱེད་ཀྱིས་ལྟོས་དང་།   ང་ཚོ་གནས་ཚུལ་འདི་ལ་མི་དགའ་ན་གང་ལ་དགའ།”  ཞེས་བརྙན་འཕྲིན་ནང་གི་གསར་འགྱུར་དེ་མིག་སྟོན་བྱས་སོང་།  

 ཡིན་ནའང་།   རྒན་དབང་མོའི་ངོ་གདོང་ན།   རྒྱ་གར་བ་དེ་ཚོ་དང་འདྲ་བའི་དགའ་ཚོར་ཞིག་མི་འདུག   ངས་ལམ་སང་རྒན་དབང་མོར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ན།   རྒན་དབང་མོས་ “ང་རང་དགའ་སྤྲོ་སྐྱེས་བྱུང་།   མིའི་རྣམ་དཔྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་གཟའ་སྐར་གཞན་ལ་སྐོར་བསྐྱོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།   དེ་ལྟར་བྱེད་མཁན་ཡང་གནས་བདག་རྒྱ་གར་བ་རེད།   ཡིན་ནའང་།   འཕུར་གྲུ་གཏོང་མཁན་དེ་ང་ཚོ་མ་རེད།   ནམ་ཞིག་ང་ཚོས་ཀྱང་དེ་ལྟར་གཟའ་སྐར་གཞན་གྱི་ཐོག་མིས་བཟོས་སྲུང་སྐར་གཏོང་ཐུབ་པའི་དུས་ཤིག་བྱུང་ཚེ། ང་རང་དགའ་ནས་གནམ་ལ་མཆོངས་ས་རེད།” ཟེར།

 ཕྱིར་ཉལ་ཁང་དུ་ལོག་ནས།   ངས་རྒན་དབང་མོའི་སྐད་ཆ་དེར་བསམ་བློ་ཞིག་གཏོང་དུས།   ང་ཚོར་རང་ས་ལག་མཐིང་ཙམ་མེད་པར་གཞན་གྱི་ལུང་པར་བསྡད་ཡོད་པ་དང་།   དེང་རབས་རིག་གནས་ཐད་ནས་རྗེས་ལུས་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ཚོར་སོང་།   རྒན་དབང་མོའི་གདོང་གི་འཛུམ་མདངས་ངོ་མ་དེ་མཐོང་དགོས་ན།   གནའ་དེང་གི་ཤེས་ཡོན་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཏེ་གྲུབ་འབྲས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པའང་གཞི་ནས་ཤེས། །

Loplao's Student Translation Group One

Loplao's Student Translation Group One

Translators

 This is translated by Loplao’s first group of translation students.

 

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Submit your own translation

Related posts

The Audacious Uncle

The Audacious Uncle

A family consisting of a destitute mother and her son who lacked even basic necessities and as for relatives, there was just one maternal uncle

read more
Selling Pork

Selling Pork

Once day, after secretly killing the fattest pig belonging to King of Naydong, Nichö Zangpo came

read more
Sunday Pondering

Sunday Pondering

Yesterday, my teacher Wangmo and I went for a walk beside the bridge to the right of the school.

read more
The Cat Master

The Cat Master

After having fooled some pigeons, the deceitful cat ate them. Since pigeons no longer ventured around him,

read more
Tibet’s Hero

Tibet’s Hero

Tibet is a land of heroes and heroines. This story depicts the unwavering martyrdom of a true

read more

Nomad Jargon 

འབྲོག་པའི་ཐ་སྙད། 

Nomad Jargon

 

Abstract

 These are: poles, guy ropes, black yak-hair tent,

Dowa, gyemo, kyelpa, gye’u;  (Large and medium-sized leather bags and small bags)

Saddle, bridle and bit, harness, seat and stirrups,

Nose ring and rope, stake and tether;

Sling-shot, milking bucket and lasso.

འབྲོག་པའི་ཐ་སྙད།

by Tenzin Choephel

Vocabulary (མིང་ཚིག)

 

འདོ་བ། honorific or affectionate name for horse
ནག་ཆུང་། affectionate name for yak and other dark-haired domestic animals
ནོར། yaks and other dark-haired domestic animals
ཕྱུགས་ལས། pastoral or farming work
ཡོ་ཆས།  tools

 

Download the translation

View source text

Pastoral Work 

 Depending upon the grass, water,and the temperature,

[Pastoral work] involves changing the location of the tents,

From Spring to Summer to Autumn to Winter pastures,

Keeping the cattle in neatly fenced enclosures.

 Types of Cattle

 Horses have manes, tails and coats of various colours.

Cattle possess four types of hair: long coarse hair, short soft hair,

   Tail and mane.

The snow-white sheep produce hair and wool,

And domestic goats have long coarse hair and short soft hair.

 Tools of the Trade

 These are: poles, guy ropes, black yak-hair tent,

Dowa, gyemo, kyelpa, gye’u;  (Large and medium-sized leather bags and small bags)

Saddle, bridle and bit, harness, seat and stirrups,

Nose ring and rope, stake and tether;

Sling-shot, milking bucket and lasso.

Types of Produce

Delicious butter, cheese, roasted barley flour, dumplings and yoghurt,

Sweet cheese, wild sweet potatoes, meat and vegetables.

ཕྱུགས་ལས།

རྩྭ་ཆུ་དྲོད་གྲང་ལ་བརྟེན་ནས། །

དཔྱིད་ས་དབྱར་ས་སྟོན་ས་དང་། །

དགུན་ས་སོགས་ལ་རུ་སྤོ་དང་། །

མཚེས་ལྷས་སོགས་ལ་ཕྱུགས་རྣམས་བསྐྱིལ། །

 ཕྱུགས་རིགས།

འདོ་བ་རྟ་ལ་རྔ་རྔོག་དང་། །

རྟ་སྤུ་ཚོན་མདོན་འདྲ་མིན་ཡོད། །

ནག་ཆུང་ནོར་ལ་ཁུལ་རྩི་དང་། །

རྔ་མ་ཟེ་བ་བཞི་རུ་དབྱེ། །

གཡང་དཀར་ལུག་ལ་བལ་དང་གྲ །

ཚེ་ཚེ་ར་ལ་ཁུལ་རྩིད་ཡོད། 

 ཡོ་ཆས།

ཀ་ར་ཆོན་ཐག་རེ་ལྡེ་སྦྲ ། 

སྒྲོ་བ་སྒྱེ་མོ་རྐྱལ་པ་སྒྱེའུ། 

སྒ་སྲབ་མཐུར་རྨེད་ཡོབ་ཆེན་དང་། །

སྣ་གཅུ་སྣ་ཐིག་ཕུར་བ་རྡང་། 

འུར་རྡོ་འོ་ཟོ་ཞགས་པ་ཡོད། 

ཟས་རིགས།

མར་ཆུར་རྩམ་པ་མོག་མོག་ཞོ། 

ཆུར་ཐུད་གྲོ་མ་ཤ་ཚལ་ཞིམ། 

Loplao's Student Translation Group One

Loplao's Student Translation Group One

Translators

 This is translated by Loplao’s first group of translation students.

 

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Submit your own translation

Related posts

The Audacious Uncle

The Audacious Uncle

A family consisting of a destitute mother and her son who lacked even basic necessities and as for relatives, there was just one maternal uncle

read more
Selling Pork

Selling Pork

Once day, after secretly killing the fattest pig belonging to King of Naydong, Nichö Zangpo came

read more
Sunday Pondering

Sunday Pondering

Yesterday, my teacher Wangmo and I went for a walk beside the bridge to the right of the school.

read more
The Cat Master

The Cat Master

After having fooled some pigeons, the deceitful cat ate them. Since pigeons no longer ventured around him,

read more
Tibet’s Hero

Tibet’s Hero

Tibet is a land of heroes and heroines. This story depicts the unwavering martyrdom of a true

read more

The Cat Master

 སློབ་དཔོན་བྱི་ལ།

 The Cat Master

Abstract

The mice believed what the cat said and every evening they gathered to receive his Dharma teachings. Once the teaching was finished, while the mice were returning home, the cat caught whichever was the last one to leave and ate it.

.

Vocabulary (མིང་ཚིག)

 

བྱི་ལ། cat
བྱི་བ། mouse
མགོ་བསྐོར། to deceive
ཕྲེང་བ།    mala, prayer beads
དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ། upasaka vows (5 lay vows including abandoning killing)
བྲུན། bird’s excrement
ཧོན་འཐོར། to be shocked
དྲིལ་ཆུང་། small bell
ངག་འཇམ་པོའི་ངང་། talk with melodious voice 

 

Download the translation

View source text

As the Cat Master became fatter and fatter,

His retinue of mice became smaller and smaller:

If it’s grain that he’s eating,

 Where did the furry cat faeces come from?

After having fooled some pigeons, the deceitful cat ate them. Since pigeons no longer ventured around him,  he was unable to get hold of even one of them.

He made a living by stealing all the possessions of a Gelong one by one, and selling them at the market. One day, while he was stealing the Gelong’s mala, the monk saw him. Due to the Gelong reaching with one hand after the cat and strongly pulling his tail, the cat’s tail broke off into his hand and the cat escaped.

  In addition to being an aged cat, he had also lost his tail and so his dexterity diminished. He consequently became helpless and emaciated due to hunger from not being able to catch any mice.

While adorned with the Gelong’s mala around his neck, the cat addressed some mice in the following way, “All of you!  Don’t be afraid of me.  Although in the past I performed quite a lot of wrong deeds, now, however while in the presence of the Gelong, I received Upasaka vows. Not only am I keeping the five basic trainings, in addition, I have also abandoned eating red foods (meat). Now, I can teach you all the Dharma.” Thus, he pretended to give a Dharma talk with a soft melodious voice.

The mice believed what the cat said and every evening they gathered to receive his Dharma teachings. Once the teaching was finished, while the mice were returning home, the cat caught whichever was the last one to leave and ate it.

Due to this situation, as the cat gradually became fatter and fatter the number of mice became fewer and fewer. Uncomfortable with this, the mice had a meeting during which the chief mouse, by the name of Raphen, examined the cat’s excrement and saw that there was mouse bone and fur, hence he knew that the cat was telling lies. However, he pretended not to know and addressed the cat, “Dear Precious Teacher, what kind of food do you eat?” “I don’t eat anything but a little grain and leaves”, the cat replied.

 Then, Raphen related the sequence of events to the mice and everyone was very shocked and surprised. “So, what do we need to do now?” the mice said.  Raphen replied, “I have a plan”, and he told them about it.  The following day, during the Dharma teaching, the mice offered a small bell by way of a gift to the Cat Master and it was fastened around his neck. While returning home after the Dharma teaching was over, everyone looked back at the same time since the ringing bell resounded loudly for all to hear. The catching and killing of one mouse by the cat was manifest for all to see. Since that time, cats always bury their excrement under the earth.

 

སློབ་དཔོན་བྱི་ལ་ཇེ་རྒྱགས་དང་། །

བྱི་བའི་འཁོར་ཚོགས་ཇེ་ཉུང་རེད། 

ཟས་སུ་ལོ་འབྲས་གསོལ་བ་ལ། 

རིལ་མ་སྤུ་ཅན་ག་ནས་བྱུང་། 

བྱི་ལ་ཟོག་པོ་དེས་འང་གུ་རྣམས་མགོ་བསྐོར་ནས་བཟས་པའི་རྗེས།  འང་གུ་རྣམས་ཁོའི་ཕྱོགས་ཉེ་སར་མ་སོང་བས་འང་གུ་གཅིག་ཀྱང་འཛིན་མ་ཐུབ།  ཁོས་དགེ་སློང་གི་ཅ་དངོས་རེ་རེ་བཞིན་བརྐུས་ནས་དེ་ཁྲོམ་དུ་བཙོངས་ནས་འཚོ་བ་བསྐྱལ། ཉིན་ཞིག   ཁོས་དགེ་སློང་གི་ཕྲེང་བ་རྐུ་སྐབས།   དགེ་སློང་གིས་མཐོང་།   དགེ་སློང་གིས་བྱི་ལའི་རྗེས་སུ་ལག་སྙོབ་ཅིག་བྱས་པས།   མཇུག་མ་ལག་ཏུ་ཐེབས་ནས་ཤུགས་ཀྱིས་འཐེན་པ་ན།   མཇུག་མ་ཆད་དེ་བྱི་ལ་ཤོར་བ་རེད།     

 བྱི་ལ་ན་སོ་རྒན་པའི་ཁར་མཇུག་མ་ཡང་ཆད་ནས་རྩལ་ཆུང་དུ་སོང་བས།   བྱི་བ་ཟིན་མ་ཐུབ་པར་གྲོད་ཁོག་ལྟོགས་ནས་གཟུགས་པོ་སྐམ་ཞིང་ཉམ་ཐག་པར་གྱུར།  བྱི་ལས་དགེ་སློང་གི་ཕྲེང་བ་སྐེ་ལ་གྱོན་ནས་བྱི་བ་རྣམས་ལ་འདི་ལྟར་བཤད།   “ཁྱེད་རྣམས་ང་ལ་སྐྲག་མི་དགོས།   ངས་དེ་སྔོན་བྱ་སྤྱོད་མི་ལེགས་པ་གང་མང་བྱས་པ་ཡིན་ཡང་།   ད་ནི་དགེ་སློང་གི་དྲུང་ནས་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་ཞུས་ཏེ་བསླབ་བའི་གཞི་ལྔ་བསྲུངས་པས་མ་ཚད།   དམར་ཟས་ཀྱང་སྤངས་ཚར།  ད་ཁྱེད་རྣམས་ལ་ངས་ཆོས་བཤད་ཆོག”   ཅེས་སྐད་ངག་འཇམ་པོའི་ངང་ཆོས་བཤད་ཁུལ་བྱས། 

 བྱི་བ་ཚོས་སྐད་ཆ་དེ་བདེན་པར་བསམས་ཏེ།   ཉིན་ལྟར་དགོང་དྲོའི་དུས་ཆོས་ཞུ་བར་བཅར་བ་རེད།   ཆོས་བཤད་ཟིན་ནས་བྱི་བ་རྣམས་ནང་ལ་ལོག་འགྲོ་སྐབས།   ཕྱི་མ་གང་ཡིན་པ་དེ་བཟུང་ནས་བཟས།   དེ་ལྟར་བྱས་པས་རིམ་གྱིས་བྱི་ལ་རྒྱགས་པ་ཆགས་པ་དང་།   བྱི་བའི་གྲངས་ཀ་ཉུང་ནས་ཉུང་དུ་སོང་བ་ན།   བྱི་བ་རྣམས་བློ་མ་བདེ་བར་གྲོས་བསྡུར་བྱས་པར།   བྱི་བའི་མགོ་དཔོན་ར་འཕན་བྱ་བ་གཅིག་ཡོད་པ་དེས་བྱི་ལའི་བྲུན་ལ་བརྟགས་པར།    བྱི་བའི་སྤུ་དང་རུས་པ་ཡོད་པར་མཐོང་བས།    བྱི་ལས་རྫུན་བཤད་པར་ཤེས་ཀྱང་མ་ཤེས་ཁུལ་བྱས་ནས།    “ཀྱེ།  སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ།   ཁྱེད་ཀྱིས་ཟས་སུ་ཅི་གསོལ་བ་ལགས་”ཞུས་པས།   “བདག་གིས་ལོ་མ་དང་འབྲས་བུ་ཅུང་ཟད་ལས་བཟའ་ཡི་མེད། ” ཅེས་བཤད།  

 དེ་ནས་ར་འཕན་གྱིས་བྱི་བ་རྣམས་ལ་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་བཤད་པར།   ཐམས་ཅད་ཧ་ལས་ཤིང་ཧོན་འཐོར་ནས།   ད་ནི་ཅི་ཞིག་བྱ་དགོས་སམ་ཟེར་བར།  ར་འཕན་ན་རེད།  ང་ལ་ཐབས་ཤིག་ཡོད་ཟེར་ནས་ཁོང་ཚོར་བསླབས།   ཕྱི་ཉིན་ཆོས་ཞུ་སྐབས།   བྱི་བ་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་བྱི་ལར་ལེགས་སྐྱེས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་དྲིལ་ཆུང་ཞིག་ཕུལ་ཏེ་སྐེ་ལ་བཏགས་པ་རེད།   དེར་གསུང་ཆོས་ཟིན་ནས་ནང་དུ་ལོག་སྐབས་དྲིལ་སྒྲ་དྲག་ཏུ་གྲགས་པ་ཐོས་པས།   ཚང་མས་དུས་གཅིག་ཏུ་ཕྱིར་བལྟ་བྱས་པར།   །བྱི་ལས་བྱི་བ་གཅིག་བཟུང་ནས་གསོད་པར་མཐོང་།   དུས་དེ་ནས་བཟུང་།   བྱི་ལས་ག་དུས་ཡིན་ཡང་རང་གི་བྲུན་ས་ལ་སྦས་པ་ཡིན་ནོ། 

Translator

Translator

This is translated by Loplao’s first group of translation students.

 

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Submit your own translation

Related posts

The Audacious Uncle

The Audacious Uncle

A family consisting of a destitute mother and her son who lacked even basic necessities and as for relatives, there was just one maternal uncle

read more
Selling Pork

Selling Pork

Once day, after secretly killing the fattest pig belonging to King of Naydong, Nichö Zangpo came

read more
Sunday Pondering

Sunday Pondering

Yesterday, my teacher Wangmo and I went for a walk beside the bridge to the right of the school.

read more
The Cat Master

The Cat Master

After having fooled some pigeons, the deceitful cat ate them. Since pigeons no longer ventured around him,

read more
Tibet’s Hero

Tibet’s Hero

Tibet is a land of heroes and heroines. This story depicts the unwavering martyrdom of a true

read more

The Foolish Householder

ཁྱིམ་བདག་གླེན་པ།

The Foolish Householder 

 

Abstract

One of the thieves led the donkey away while the other took the bridle off the donkey’s head and proceeded to put it on his own head and follow the householder.When the householder had almost reached his home, he glanced behind him. Not only was his donkey nowhere to be seen, he was momentarily dumbstruck to see a man with a bridle on his head following him!

.

Vocabulary (མིང་ཚིག)

 

ཧམ་ཆེན།
greedy
འཇབས། to sneak up
མཐུར།  bridle
ཧད།  dumbstruck
ཡ་མཚན། taken aback
ནོར་འཁྲུལ།  mistake
བརྒྱ་བྱིན། Indra
བཅུག་པ། to་make
འཚོང་བཞིན། to barter

 

Download the translation

View source text

There was once a wealthy householder in a valley. Early one morning, he was heading back to his home while riding a horse and leading a donkey behind. In that place, there were two greedy thieves who saw him. With the aim of stealing the donkey, they stealthily snuck up behind the householder.

One of the thieves led the donkey away while the other took the bridle off the donkey’s head and proceeded to put it on his own head and follow the householder. When the householder had almost reached his home, he glanced behind him. Not only was his donkey nowhere to be seen, he was momentarily dumbstruck to see a man with a bridle on his head following him!

 The thief then explained: “Dear Master, there is no point being taken aback! I committed a misdeed in the god realm and the Lord of the Gods, Indra, in accordance with the laws of the gods, banished me to a donkey rebirth in this human realm. However, since that wrongdoing has now been purified, I have attained a human form.” 

 Then the householder said, “If that is so, you have gone through many hardships for the sake of our family. I have here exactly 50 coins to give you as compensation. Now, go forth and live your life in a happy land! In the future, do not engage in any negative actions causing you to become a donkey again,” he advised him and let him go.

  A few days later, the householder went to the market with the idea of purchasing a donkey. Seeing his own donkey on sale there, he was devastated and uttered, “Oh no! What bad karma you have! Have you engaged in evil actions?  You have become a donkey again! What evil action did you do? May the Three Jewels show compassion!” He proceeded to give 50 coins to buy the donkey back! 

ལུང་པ་ཞིག་ལ་ཁྱིམ་བདག་ཕྱུག་པོ་ཞིག་ཡོད། ཉིན་ཞིག་གི་ཞོགས་པར། ཁོང་རྟ་ཞིག་ལ་ཞོན།  བུང་བུ་ཞིག་ཁྲིད་ནས་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་ཡོང་བའི་ལམ་བར་དུ།  ཡུལ་དེར་རྐུན་མ་ཧམ་ཆེན་གཉིས་ཡོད་པ་ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་མཐོང་སྟེ། བོང་བུ་དེ་བརྐུ་བར་འདོད་ནས། དལ་བ་དབ་བུར་ཁྱིམ་བདག་གི་རྗེས་སུ་འཇབས་ཏེ་ཕྱིན་པ་རེད།

རྐུན་མ་གཅིག་གིས་བོང་བུ་ཕྱིར་ཁྲིད་པ་དང་།  རྐུན་མ་གཞན་དེས་བོང་བུའི་མགོ་ཡི་མཐུར་དེ་རང་གི་མགོ་ལ་གོན་ནས།  ཁྱིམ་བདག་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས།  ཁྱིམ་བདག་རང་ཁྱིམ་དུ་སླེབས་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས།  ཕྱིར་མིག་ཅིག་བལྟས་ཙ་ན།  རང་གི་བོང་བུ་མཐོང་རྒྱུ་མེད་ཁར། མཐུར་དེ་མི་ཞིག་གི་མགོ་ལ་གྱོན་ནས་རྗེས་སུ་ཡོང་གིན་ཡོད་པ་མཐོང་བས་རེ་ཞིག་ཧད་དེ་ལུས།

 རྐུན་མ་ན་རེ།  བདག་པོ་ལགས། ཁྱོད་ཡ་མཚན་དགོས་དོན་མེད། ང་ལྷའི་ཡུལ་དུ་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་ཏེ། ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ང་རང་ལྷ་ཁྲིམས་ལྟར།  མི་ཡུལ་འདིར་བོང་བུའི་སྐྱེ་བ་ལེན་དུ་བཅུག་བྱུང་།  ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ཉེས་པ་དག་ཟིན་པས། མི་ལུས་ཐོབ་པ་ཡིན།  ཞེས་བཤད།

 ཁྱིམ་བདག་ན་རེ།  དེ་ལྟར་ཡིན་ན།  ཁྱོད་ཀྱིས་ངེད་ཚང་གི་དོན་དུ་དཀའ་ལས་མང་པོ་ཞིག་མྱངས་སོང་།  འདིར་དངུལ་སྲང་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ཡོད་པས།  ཁྱོད་ལ་གླ་ཡོན་དུ་སྟེར།  ད་སོང་ནས་ལུང་པ་སྐྱིད་པོ་ཞིག་ཏུ་འཚོ་བ་རོལ་ཤོག  རྗེས་སུ་བྱ་ངན་འདྲ་བྱས་ནས་ཕྱིར་བོང་བུར་འགྱུར་དུ་མ་འཇུག་ཨང་།  ཞེས་བསླབ་བྱ་བྱས་ཏེ་བཏང་ངོ་། 

 ཉིན་ཤས་རྗེས། ཁྱིམ་བདག་དེས་བོང་བུ་ཞིག་ཉོ་དགོས་བསམས་ཏེ། ཁྲོམ་ལ་ཕྱིན་པ་ན།  རང་གི་བོང་བུ་དེ་ཁྲོམ་རར་འཚོང་བཞིན་པ་མཐོང་བས། སེམས་སྐྱོ་བའི་ངང་།  ཨ་ཙི།  ལས་ངན་པ།  ཡང་ཁྱོད་ཕྱིར་བོང་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག  བྱ་བ་ངན་པ་ཅི་ཞིག་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།  དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོས་མཁྱེན།  ཞེས་སྨྲས་ཏེ།  དངུལ་སྲང་ལྔ་བཅུ་སྤྲད་དེ་བོང་བུ་ཕྱིར་ཉོས་སོ། །

Translators

Translators

This is translated by Loplao’s first group of translation students.

 

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Submit your own translation

Related posts

The Audacious Uncle

The Audacious Uncle

A family consisting of a destitute mother and her son who lacked even basic necessities and as for relatives, there was just one maternal uncle

read more
Selling Pork

Selling Pork

Once day, after secretly killing the fattest pig belonging to King of Naydong, Nichö Zangpo came

read more
Sunday Pondering

Sunday Pondering

Yesterday, my teacher Wangmo and I went for a walk beside the bridge to the right of the school.

read more
The Cat Master

The Cat Master

After having fooled some pigeons, the deceitful cat ate them. Since pigeons no longer ventured around him,

read more
Tibet’s Hero

Tibet’s Hero

Tibet is a land of heroes and heroines. This story depicts the unwavering martyrdom of a true

read more