Vocabulary

ལྒང་བུ། bal­loon འཇམ་ཐིང་ངེ་། tran­quil ཀི་ལྡིར་བྱེད། shrill shouting
ལ་ཁའི་ཉི་མ།  set­ting sun ཚིམས་པ། to satisfy གནས་ཚུལ། inform­a­tion
བཟོས་སྲུང་སྐར། satel­lite གཟའ་སྐར། plan­et འཕུར་གྲུ་གཏོང་མཁན། astro­naut

གཟའ་ཉི་མའི་བསམ་གཞིག

ཁ་སང་ང་དང་དགེ་རྒན་དབང་མོ་གཉིས་སློབ་གྲྭའི་གཡས་ཟུར་གྱི་ཟམ་པའི་ཁར་འཆམ་འཆམ་དུ་བསྐྱོད། ལ་ཁའི་ཉི་མ་ནི་གསེར་མདོག་གི་ལྒང་བུ་ཞིག་དང་འདྲ་བར་ནུབ་རིའི་ཕྲག་ཏུ་ཡིབ་ལ་ཉེ། ཁོར་ཡུག་ཡོངས་སུ་འབྲོག་པའི་རྩྭ་ཐང་བཞིན་འཇམ་ཐིང་ངེར་ཡོད་པ་དེ་ནི། གཟའ་ཉི་མ་གུང་གསེང་ཡིན་པ་དང་། རླངས་འཁོར་གྱི་འགྲུལ་སྐྱོད་ཧ་ཅང་ཉུང་བས་རེད།

Yes­ter­day, my teach­er Wangmo and I went for a walk beside the bridge to the right of the school. Resem­bling a golden-col­oured bal­loon, the set­ting sun was about to dis­ap­pear behind the shoulder of the west­ern moun­tain. The fact that the entire envir­on­ment breathed a tran­quil­lity akin to that of nomad­ic grass­lands was due to it being a Sunday, a hol­i­day, as well as the traffic being extremely light.

སློབ་གྲྭའི་གཡས་ཟུར་གྱི་ཇ་ཁང་ནང་། རྒྱ་གར་བ་རྒན་གཞོན་མང་པོ་ཞིག་གིས་བརྙན་འཕྲིན་ལ་ལྟ་བཞིན་དགའ་བསུའི་ཐལ་མོ་རྡེབ་པ་དང་། ཀི་ལྡིར་བྱེད་པ། གནམ་ལ་མཆོངས་པ་སོགས་ལ་བལྟས་ན། ཁོང་ཚོར་ཧ་ཅང་ཡིད་ཚིམས་པའི་དོན་དག་ཅིག་བྱུང་ཡོད་ཤས་ཆེ།

Inside the tea house loc­ated to the right of the school there were many Indi­ans, young and old who were engaged in wel­come applause and shrill exclam­a­tions whilst watch­ing tele­vi­sion. It was highly likely that a tre­mend­ously sat­is­fy­ing event had occurred.

སྐབས་དེར། རྒན་དབང་མོས་ངོ་ཤེས་རྒྱ་གར་བ་ཞིག་ལ་གནས་ཚུལ་དྲིས། རྒྱ་གར་བ་དེས་ཤིན་ཏུ་སྤྲོ་བའི་ཉམས་དང་བཅས། “ང་ཚོ་རྒྱ་གར་གྱིས་ཟླ་བའི་ཐོག་ལ་མིས་བཟོས་སྲུང་སྐར་ཞིག་བཏང་བ་དེ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་མ་ཟད། ཟླ་བའི་གོ་ལའི་སྟེང་ཆུ་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་ཐོག་མ་དེའང་། འཛམ་གླིང་ལ་བསྒྲགས་པ་རེད། ཁྱེད་ཀྱིས་ལྟོས་དང་། ང་ཚོ་གནས་ཚུལ་འདི་ལ་མི་དགའ་ན་གང་ལ་དགའ།” ཞེས་བརྙན་འཕྲིན་ནང་གི་གསར་འགྱུར་དེ་མིག་སྟོན་བྱས་སོང་།
At that time, Gen Wangmo asked an Indi­an acquaint­ance for inform­a­tion. The extremely joy­ous Indi­an excitedly replied, “Not only have we Indi­ans suc­cess­fully send a satel­lite to the moon, but we’re also the first to announce to the world the news of the exist­ence of water on the Moon. Just look! If we’re not joy­ful at this news, what can we be joy­ful about?” And he showed us the news being broad­cast on television.

ཡིན་ནའང་། རྒན་དབང་མོའི་ངོ་གདོང་ན། རྒྱ་གར་བ་དེ་ཚོ་དང་འདྲ་བའི་དགའ་ཚོར་ཞིག་མི་འདུག ངས་ལམ་སང་རྒན་དབང་མོར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ན། རྒན་དབང་མོས་ “ང་རང་དགའ་སྤྲོ་སྐྱེས་བྱུང་། མིའི་རྣམ་དཔྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་གཟའ་སྐར་གཞན་ལ་སྐོར་བསྐྱོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་བྱེད་མཁན་ཡང་གནས་བདག་རྒྱ་གར་བ་རེད། ཡིན་ནའང་། འཕུར་གྲུ་གཏོང་མཁན་དེ་ང་ཚོ་མ་རེད། ནམ་ཞིག་ང་ཚོས་ཀྱང་དེ་ལྟར་གཟའ་སྐར་གཞན་གྱི་ཐོག་མིས་བཟོས་སྲུང་སྐར་གཏོང་ཐུབ་པའི་དུས་ཤིག་བྱུང་ཚེ། ང་རང་དགའ་ནས་གནམ་ལ་མཆོངས་ས་རེད།” ཟེར།

How­ever, Gen Wangmo’s face did not express the same joy­ful­ness as those Indi­ans When I imme­di­ately asked her why, Gen Wangmo said, “The fact that we are able to travel to oth­er plan­ets in depend­ence upon human intel­li­gence makes me happy. Moreover, it is our hosts, the Indi­ans who have achieved this. How­ever, the astro­nauts are not Tibetan. One day, if there comes a time where we are also able to send a satel­lite to oth­er plan­ets like that, I will prob­ably be jump­ing for joy.”

ཕྱིར་ཉལ་ཁང་དུ་ལོག་ནས། ངས་རྒན་དབང་མོའི་སྐད་ཆ་དེར་བསམ་བློ་ཞིག་གཏོང་དུས། ང་ཚོར་རང་ས་ལག་མཐིང་ཙམ་མེད་པར་གཞན་གྱི་ལུང་པར་བསྡད་ཡོད་པ་དང་། དེང་རབས་རིག་གནས་ཐད་ནས་རྗེས་ལུས་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ཚོར་སོང་། རྒན་དབང་མོའི་གདོང་གི་འཛུམ་མདངས་ངོ་མ་དེ་མཐོང་དགོས་ན། གནའ་དེང་གི་ཤེས་ཡོན་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཏེ་གྲུབ་འབྲས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པའང་གཞི་ནས་ཤེས། །

When I returned to my bed­room, I reflec­ted on Gen Wangmo’s words. We ourselves do not even pos­sess a piece of land the size of a palm of the hand whilst also hav­ing to live on land belong­ing to oth­ers. I also real­ised that from the point of view of mod­ern sci­ence devel­op­ment, we were under­developed.
If I wanted to see a truly smil­ing expres­sion on Gen Wangmo’s face, I knew I needed to achieve out­stand­ing res­ults through study­ing the tra­di­tion­al and mod­ern sub­jects comprehensively. 

X