གཟ་ཉི་མའི་བསམ་གཞིག

A Sunday Pondering

 

Abstract

At that time, Gen Wangmo asked an Indi­an acquaint­ance for inform­a­tion. The extremely joy­ous Indi­an excitedly replied, “Not only have we Indi­ans suc­cess­fully send a satel­lite to the moon, but we’re also the first to announce to the world the news of the exist­ence of water on the Moon. Just look! If we’re not joy­ful at this news, what can we be joy­ful about?” And he showed us the news being broad­cast on television.

གཟའ་ཉི་མའི་བསམ་གཞིག

by ལྷག་པ་བདེ་སྐྱིད།

Vocabulary (མིང་ཚིག)

 

ལྒང་བུ།

bal­loon      

ལ་ཁའི་ཉི་མ།

set­ting sun
རླངས་འཁོར་གྱི་འགྲུལ་སྐྱོད།traffic
འཇམ་ཐིང་ངེ་།tran­quil 
ཀི་ལྡིར་བྱེད།shrill shout­ing

ཚིམས་པ།

to sat­is­fy

གནས་ཚུལ།inform­a­tion
སྲུང་སྐར།satel­lite
གཟའ་སྐར།plan­et 

 

Download the translation

View source text

Yes­ter­day, my teach­er Wangmo and I went for a walk beside the bridge to the right of the school. Resem­bling a golden-col­oured bal­loon, the set­ting sun was about to dis­ap­pear behind the shoulder of the west­ern moun­tain. The fact that the entire envir­on­ment breathed a tran­quil­lity akin to that of nomad­ic grass­lands was due to it being a Sunday, a hol­i­day, as well as the traffic being extremely light.

  Inside the tea house loc­ated to the right of the school there were many Indi­ans, young and old who were engaged in wel­come applause and shrill exclam­a­tions whilst watch­ing tele­vi­sion. It was highly likely that a tre­mend­ously sat­is­fy­ing event had occurred.

 At that time, Gen Wangmo asked an Indi­an acquaint­ance for inform­a­tion. The extremely joy­ous Indi­an excitedly replied, “Not only have we Indi­ans suc­cess­fully send a satel­lite to the moon, but we’re also the first to announce to the world the news of the exist­ence of water on the Moon. Just look! If we’re not joy­ful at this news, what can we be joy­ful about?” And he showed us the news being broad­cast on television.

How­ever, Gen Wangmo’s face did not express the same joy­ful­ness as those Indi­ans When I imme­di­ately asked her why, Gen Wangmo said, “The fact that we are able to travel to oth­er plan­ets in depend­ence upon human intel­li­gence makes me happy. Moreover, it is our hosts, the Indi­ans who have achieved this. How­ever, the astro­nauts are not Tibetan. One day, if there comes a time where we are also able to send a satel­lite to oth­er plan­ets like that, I will prob­ably be jump­ing for joy.”

 When I returned to my bed­room, I reflec­ted on Gen Wangmo’s words. We ourselves do not even pos­sess a piece of land the size of a palm of the hand whilst also hav­ing to live on land belong­ing to oth­ers. I also real­ised that from the point of view of mod­ern sci­entif­ic devel­op­ment, we were underdeveloped.

If I wanted to see a truly smil­ing expres­sion on Gen Wangmo’s face, I knew I needed to achieve out­stand­ing res­ults through study­ing the tra­di­tion­al and mod­ern sub­jects comprehensively.

ཁ་སང་ང་དང་དགེ་རྒན་དབང་མོ་གཉིས་སློབ་གྲྭའི་གཡས་ཟུར་གྱི་ཟམ་པའི་ཁར་འཆམ་འཆམ་དུ་བསྐྱོད།   ལ་ཁའི་ཉི་མ་ནི་གསེར་མདོག་གི་ལྒང་བུ་ཞིག་དང་འདྲ་བར་ནུབ་རིའི་ཕྲག་ཏུ་ཡིབ་ལ་ཉེ།   ཁོར་ཡུག་ཡོངས་སུ་འབྲོག་པའི་རྩྭ་ཐང་བཞིན་འཇམ་ཐིང་ངེར་ཡོད་པ་དེ་ནི།   གཟའ་ཉི་མ་གུང་གསེང་ཡིན་པ་དང་།   རླངས་འཁོར་གྱི་འགྲུལ་སྐྱོད་ཧ་ཅང་ཉུང་བས་རེད། 

 སློབ་གྲྭའི་གཡས་ཟུར་གྱི་ཇ་ཁང་ནང་།   རྒྱ་གར་བ་རྒན་གཞོན་མང་པོ་ཞིག་གིས་བརྙན་འཕྲིན་ལ་ལྟ་བཞིན་དགའ་བསུའི་ཐལ་མོ་རྡེབ་པ་དང་།   ཀི་ལྡིར་བྱེད་པ།   གནམ་ལ་མཆོངས་པ་སོགས་ལ་བལྟས་ན།   ཁོང་ཚོར་ཧ་ཅང་ཡིད་ཚིམས་པའི་དོན་དག་ཅིག་བྱུང་ཡོད་ཤས་ཆེ།  

སྐབས་དེར།   རྒན་དབང་མོས་ངོ་ཤེས་རྒྱ་གར་བ་ཞིག་ལ་གནས་ཚུལ་དྲིས།   རྒྱ་གར་བ་དེས་ཤིན་ཏུ་སྤྲོ་བའི་ཉམས་དང་བཅས།   “ང་ཚོ་རྒྱ་གར་གྱིས་ཟླ་བའི་ཐོག་ལ་མིས་བཟོས་སྲུང་སྐར་ཞིག་བཏང་བ་དེ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་མ་ཟད།   ཟླ་བའི་གོ་ལའི་སྟེང་ཆུ་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་ཐོག་མ་དེའང་།  འཛམ་གླིང་ལ་བསྒྲགས་པ་རེད།   ཁྱེད་ཀྱིས་ལྟོས་དང་།   ང་ཚོ་གནས་ཚུལ་འདི་ལ་མི་དགའ་ན་གང་ལ་དགའ།”  ཞེས་བརྙན་འཕྲིན་ནང་གི་གསར་འགྱུར་དེ་མིག་སྟོན་བྱས་སོང་།  

 ཡིན་ནའང་།   རྒན་དབང་མོའི་ངོ་གདོང་ན།   རྒྱ་གར་བ་དེ་ཚོ་དང་འདྲ་བའི་དགའ་ཚོར་ཞིག་མི་འདུག   ངས་ལམ་སང་རྒན་དབང་མོར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ན།   རྒན་དབང་མོས་ “ང་རང་དགའ་སྤྲོ་སྐྱེས་བྱུང་།   མིའི་རྣམ་དཔྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་གཟའ་སྐར་གཞན་ལ་སྐོར་བསྐྱོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།   དེ་ལྟར་བྱེད་མཁན་ཡང་གནས་བདག་རྒྱ་གར་བ་རེད།   ཡིན་ནའང་།   འཕུར་གྲུ་གཏོང་མཁན་དེ་ང་ཚོ་མ་རེད།   ནམ་ཞིག་ང་ཚོས་ཀྱང་དེ་ལྟར་གཟའ་སྐར་གཞན་གྱི་ཐོག་མིས་བཟོས་སྲུང་སྐར་གཏོང་ཐུབ་པའི་དུས་ཤིག་བྱུང་ཚེ། ང་རང་དགའ་ནས་གནམ་ལ་མཆོངས་ས་རེད།” ཟེར།

 ཕྱིར་ཉལ་ཁང་དུ་ལོག་ནས།   ངས་རྒན་དབང་མོའི་སྐད་ཆ་དེར་བསམ་བློ་ཞིག་གཏོང་དུས།   ང་ཚོར་རང་ས་ལག་མཐིང་ཙམ་མེད་པར་གཞན་གྱི་ལུང་པར་བསྡད་ཡོད་པ་དང་།   དེང་རབས་རིག་གནས་ཐད་ནས་རྗེས་ལུས་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ཚོར་སོང་།   རྒན་དབང་མོའི་གདོང་གི་འཛུམ་མདངས་ངོ་མ་དེ་མཐོང་དགོས་ན།   གནའ་དེང་གི་ཤེས་ཡོན་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཏེ་གྲུབ་འབྲས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པའང་གཞི་ནས་ཤེས། །

Loplao's Student Translation Group One

Loplao’s Student Translation Group One 

Trans­lat­ors

 This is trans­lated by Loplao’s first group of trans­la­tion students.

 

Your Title Goes Here

Your con­tent goes here. Edit or remove this text inline or in the mod­ule Con­tent set­tings. You can also style every aspect of this con­tent in the mod­ule Design set­tings and even apply cus­tom CSS to this text in the mod­ule Advanced settings.

Submit your own translation

Related posts

Selling Pork

Selling Pork 

Once day, after secretly killing the fat­test pig belong­ing to King of Nay­dong, Nichö Zangpo came

read more
The Cat Master

The Cat Master 

After hav­ing fooled some pigeons, the deceit­ful cat ate them. Since pigeons no longer ven­tured around him, 

read more
Tibet’s Hero

Tibet’s Hero 

Tibet is a land of her­oes and heroines. This story depicts the unwaver­ing mar­tyr­dom of a true 

read more

Get in touch and join our Mailing List!

New Field

Support our fable translators!

Your donation will help us share timeless tales to foster Tibetan cultural understanding and Buddhist ethical conducts through fables.

Donate now