Tibet’s Hero

བོད་ཀྱི་དཔའ་བོ།

 

Abstract

Through those indi­gen­ous Tibetan her­oes and heroines dis­play­ing a super­i­or cour­age togeth­er with unwaver­ing pat­ri­ot­ism, that day has become an import­ant com­mem­or­a­tion day which leaves an indelible leg­acy of tre­mend­ous sig­ni­fic­ance in the his­tory of Tibet.

Vocabulary (མིང་ཚིག)

 

གཞིས་ལུས་བོད་མི།indi­gen­ous Tibetans (as opposed to the diaspora)
ཁྲི་ལོར་བརྟན་བར་ཤོགMay (he) remain (with a life-span) of 10,000 years
རྒྱལ་གཅེས།pat­ri­ot­ism
འཚེ་མེད་ཞི་བ།non-viol­ence
ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད།total con­vic­tion
སྣེ་ཁྲིད་མཛད།to take the lead
འཐབ་རྩོད།struggle
ཕ་རོལ་དགྲ་བོ།enemies from the oth­er side
ཞུམ་པ་མེད་པ།unwaver­ing

 

Download the translation

View source text

On 27th Septem­ber 1987, unable to bear the occu­pa­tion and oppres­sion by the Red Chinese and pre­pared to sac­ri­fice their lives, a mass of many tens of thou­sands of indi­gen­ous Tibetans pro­tested in unity by tak­ing to the streets to demon­strate.  “Tibet is com­pletely inde­pend­ent! May the Vic­tor, the Dalai Lama, Ten­zin Gyatso have a life-span of 10,000 years! Red Chinese get out of Tibet! Tibet belongs to the Tibetan people!” Their cries per­vaded the city of Lhasa in its entirety. In the midst of that crowd without con­cern for life or limb, Lob­sang-la, an astute and cour­ageous hero, arous­ing an increas­ing con­fid­ence in non-viol­ence, took the lead of a vast crowd of many people. Firstly, they did a three-fold cir­cum­am­bu­la­tion of the main temple (Jokhang temple), then they ran in front of the main doors of the large Tibet-based Chinese gov­ern­ment offices, and declared their indis­put­able truths which resoun­ded unceasingly.

A unit of Red Chinese sol­diers wear­ing heavy weaponry fired without restraint dir­ectly and unre­mit­tingly on the crowd of many people with the con­sequence that the protest­ing cries of the Tibetan broth­er­hood and the sound of Chinese army gun­fire were heard in equal meas­ure. For a moment it was as if heav­en and earth had been turned upside down and become insep­ar­able. Dur­ing this time, even the birds, large and small, were scared away in ter­ror to the four dir­ec­tions. No mat­ter how much repres­sion there was from the Chinese army equipped with heavy weaponry, the pat­ri­ot­ic Hero Lob­sang-la con­tin­ued to unin­ter­rup­tedly raise his head above the crowd of the masses, his hon­est mes­sage resound­ing distinctly.

After the bar­bar­i­an troops cap­tured the Hero Lob­sang-la, even though he was for­cibly thrown twice into a house ablaze with flames, Hero Lobsang-la’s super­i­or pat­ri­ot­ism and con­fid­ence only increased even more than before as his body was com­pletely engulfed by fire. He was without the slight­est con­cern for the unbear­able pain which was like being stabbed by a thou­sand knives all at once. On top of that, he was con­tinu­ally hold­ing aloft the Tibetan nation­al flag, protest­ing against the Red Chinese with total conviction.

Des­pite Hero Lob­sang-la being him­self between life and death, he was tak­ing lead­er­ship of the broth­ers and sis­ters of the Three Provinces of Tibet, uni­fy­ing them, and thus per­fectly estab­lish­ing them on the path of non-viol­ence. Thus was his struggle.  Masses of enemies from the oth­er side pierced them with sharp weapons, but how­ever aggress­ive they were, Hero Lob­sang-la and the Tibetan her­oes and heroines shout­ing their hon­est truth, pressed for­wards without regard for life or limb. This non-viol­ent struggle became an unpar­alleled leg­acy for future gen­er­a­tions of our Land of the Snows.

Through those indi­gen­ous Tibetan her­oes and heroines dis­play­ing a super­i­or cour­age togeth­er with unwaver­ing pat­ri­ot­ism, that day has become an import­ant com­mem­or­a­tion day which leaves an indelible leg­acy of tre­mend­ous sig­ni­fic­ance in the his­tory of Tibet.

ཕྱི་ལོ་༡༩༨༧ ལོའི་ཟླ་༩  ཚེས་༢༧ གྱི་ཉིན་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྒྱ་དམར་གྱི་དབང་སྒྱུར་དང་།   གཉའ་གནོན་མ་བཟོད་པར་ཚང་མས་རང་སྲོག་བློས་བཏང་ནས་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་གྱིས་ངོ་རྒོལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ།  “བོད་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡིན།  ༧རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག  རྒྱ་དམར་བོད་ནས་ཕར་རྒྱུགས་ཤིག  བོད་ཀྱི་བདག་པོ་བོད་མི་ཡིན།”  ཅེས་པའི་འབོད་སྒྲ་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་ཡོངས་སུ་ཁྱབ།  དེའི་ཁྲོད་དུ་དཔའ་མཛངས་རྟུལ་ཕོད་ཅན་གྱི་དཔའ་བོ་བློ་བཟང་ལགས་ཀྱིས་རང་གི་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་གང་དུའང་མ་འཛེམ་པར།  རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་སྣེ་ཁྲིད་པ་དང་།  འཚེ་བ་མེད་པའི་སྤོབས་པ་ཆེས་ཆེར་བསྐྱེད་དེ།  ཐོག་མར་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སྐོར་བ་ལན་གསུམ་བརྒྱབས་ནས།   བོད་སྡོད་རྒྱ་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཆེ་ཁག་དག་གི་སྒོ་འགྲམ་དུ་བརྒྱུགས་ནས་བདེན་པའི་འབོད་ཚིག་བར་མེད་དུ་བསྒྲགས།

དྲག་པོའི་མཚོན་ཆས་སྤྲས་པའི་རྒྱ་དམར་གྱི་དམག་དཔུང་གིས་མངོན་སུམ་འཛེམས་མེད་ཀྱིས་མི་མང་ཁྲོད་དུ་མེ་མདའ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བརྒྱབ་པས། བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀྱི་སྐད་འབོད་དང་རྒྱ་དམག་གི་མེ་མདའི་སྒྲ་གཉིས་དོ་མཉམ་པའི་སྒོ་ནས་ཡུད་ཙམ་ལ་གནམ་ས་མགོ་རྟིང་སློག་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར། སྐབས་དེར་གྲོང་ཁྱེར་ཉེ་འདབས་ཀྱི་བྱ་བྱིའུ་རྣམས་ཀྱང་འཇིགས་སྐྲག་གིས་ཕྱོགས་བཞིར་དཀྲོགས། དྲག་ཆས་རབ་ཏུ་སྤྲས་པའི་རྒྱ་དམག་གིས་བཙན་གནོན་ཅི་ཙམ་བྱས་ཀྱང་།  རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་བློ་བཟང་ལགས་ཀྱིས་ད་དུང་མུ་མཐུད་དེ་མི་མང་གི་ཁྲོད་ནས་མགྲིན་པ་གཟེངས་སུ་བཏེགས་ཏེ། བདེན་པའི་འབོད་ཚིག་ལྷང་ལྷང་དུ་བསྒྲགས།

ཀླ་ཀློའི་དཔུང་ཚོགས་ཀྱིས་དཔའ་བོ་བློ་བཟང་ལགས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས། བཙན་ཤེད་ཀྱིས་མེ་ལྕེ་ལྷམ་ལྷམ་འབར་བཞིན་པའི་ཁང་པའི་ནང་དུ་ཐེངས་གཉིས་གཡུགས་ནའང་། དཔའ་བོ་བློ་བཟང་ལགས་ཀྱི་རྒྱལ་གཅེས་ལྷག་བསམ་གྱི་སྤོབས་པ་སྔར་ལྷག་རྒྱས་ནས། ཁོང་གི་སྐུ་གཟུགས་ཡོངས་རྫོགས་མེ་ཡིས་འཚིགས་ཏེ་གྲི་སྟོང་དུས་གཅིག་ཏུ་བཙུགས་པ་ལྟ་བུའི་ན་ཟུག་བཟོད་གླགས་མེད་ཀྱང་ཅི་ཡང་མི་སྙམ་པར། ད་དུང་མུ་མཐུད་དུ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ལག་ཏུ་ཁྱེར་ནས། ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱིས་རྒྱ་དམར་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས།

དཔའ་བོ་བློ་བཟང་ལགས་རང་ཉིད་ཤི་གསོན་གྱི་དབྱེ་ཐག་མ་ཆོད་པའི་སྐབས་དེར་ཡང་། ཁོང་གིས་ད་དུང་ཆོལ་གསུམ་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀྱི་སྣེ་ཁྲིད་མཛད་དེ་རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་སྒོ་ནས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་ནས་འཐབ་རྩོད་བྱས།   ཕ་རོལ་དགྲ་བོའི་དཔུང་གིས་ཁོང་ཚོར་རྣོ་བའི་མཚོན་གྱིས་བསྣུན་ཏེ་གདུག་རྩུབ་ཇི་ལྟར་ཆེ་ཡང་། དཔའ་བོ་བློ་བཟང་ལགས་དང་།  རང་སྲོག་བློས་བཏང་བའི་བོད་རིགས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་བདེན་པའི་སྐད་འབོད་དང་བཅས་མདུན་ནས་མདུན་དུ་བསྐྱོད་དེ། རང་ཅག་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་མཛད་རྗེས་བཞག་པའི་དཔེ་བཟང་བླ་ན་མེད་པ་ཞིག་བཏོད།

ཉིན་མོ་དེ་ནི། གཞིས་ལུས་བོད་ཀྱི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དག་གིས་ཞུམ་པ་མེད་པའི་རྒྱལ་གཅེས་ལྷག་བསམ་གྱི་སྤོབས་པ་ངོམ་སྟེ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་ནམ་ཡང་བསུབ་ཐབས་མེད་པའི་བྱས་རྗེས་བཞག་པའི་དུས་དྲན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།

Your Title Goes Here

Your con­tent goes here. Edit or remove this text inline or in the mod­ule Con­tent set­tings. You can also style every aspect of this con­tent in the mod­ule Design set­tings and even apply cus­tom CSS to this text in the mod­ule Advanced settings.

Submit your own translation

Related posts

Selling Pork

Selling Pork

Once day, after secretly killing the fat­test pig belong­ing to King of Nay­dong, Nichö Zangpo came

read more
Sunday Pondering

Sunday Pondering

Yes­ter­day, my teach­er Wangmo and I went for a walk beside the bridge to the right of the school.

read more
The Cat Master

The Cat Master

After hav­ing fooled some pigeons, the deceit­ful cat ate them. Since pigeons no longer ven­tured around him, 

read more

Get in touch and join our Mailing List!

New Field